Aktualności

ul. Juranda 18,
97-400 Bełchatów

+48 601 991 576
info@abordaz.net.pl

Jeśli chcesz zostać członkiem naszego Klubu

W ofercie programowej naszego Klubu każda osoba zainteresowana żeglarstwem może znaleźć coś dla siebie. Począwszy od szkoleń żeglarskich na upragnione patenty, poprzez rejsy różnego typu a skończywszy na regatach. Dla piecuchów mamy wiele fajnych imprez towarzyskich.

Zapisz się do Klubu
Webadmin

 

S T A T U T

 

Klub Żeglarski Abordaż”

 

 

Rozdział 1.

Postanowienia ogólne.

 

§1.

Stowarzyszenie o nazwie: „Klub Żeglarski Abordaż” w skrócie KŻA, utworzone na mocy niniejszego statutu jest klubem sportowym.

§2.

Klub Żeglarski Abordaż” zwany dalej Klubem, posiada osobowość prawną i podlega wpisowi do ewidencji.

§3.

Terenem działalności Klubu jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą jego władz jest miasto Bełchatów.

§4.

Klub może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o podobnym profilu działania.

§5.

Klub działa na podstawie ustawy o sporcie, ustawy prawo o stowarzyszeniach, ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niniejszego statutu.

§6.

Klub opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.

§7.

Klub może używać logo, odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Rozdział 2.

Cel i środki działania.

 

§8.

Celem Klubu jest upowszechnianie i działalność wspierająca rozwój kultury fizycznej i sportu żeglarskiego, a w szczególności:

 1. Uprawianie i propagowanie żeglarstwa sportowego i turystycznego oraz innych sportów.

 2. Popularyzacja zasad sportowej rywalizacji.

 3. Doskonalenie kadr kultury fizycznej i sportu.

 4. Doskonalenie uzdolnień sportowych i sprawności fizycznej członków Klubu.

 5. Działalność wspierającą technicznie, szkoleniowo oraz informacyjnie sportowy i turystyczny rozwój żeglarstwa.

 6. Tworzenie warunków dla powszechnego uprawiania żeglarstwa sportowego i turystycznego oraz innych sportów na rzecz ogółu społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.

 7. Działalności mającej na celu podnoszenie umiejętności żeglarskich członków Klubu.

 8. Podtrzymywania tradycji żeglarstwa morskiego.

 9. Propagowanie zdrowego trybu życia i dbałość o zdrowie członków Klubu .

 10. Angażowanie członków Klubu do uprawiania różnych form aktywności fizycznej.

 11. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

 12. Upowszechniania zasad etykiety żeglarskiej oraz dobrych obyczajów morskich.

 13. Propagowanie żeglarstwa morskiego połączonego z aktywnym wypoczynkiem, osób dorosłych, dzieci i młodzieży.

 14. Realizację innych celów ze sfery zadań publicznych z ukierunkowaniem na działalność statutową Klubu.

§9.

Klub realizuje swoje cele poprzez:

 

 1. Wspieranie członków Klubu w dążeniu do osiągnięcia sukcesów sportowych.

 2. Zapewnienie członkom Klubu dostępu do infrastruktury sportowej.

 3. Prowadzenia zajęć i szkoleń z zakresu żeglarstwa i innych sportów.

 4. Współdziałanie z innymi organizacjami, instytucjami, osobami prawnymi i fizycznymi.

 5. Organizację różnych form aktywności fizycznej.

 6. Organizowanie i branie udziału w imprezach żeglarskich oraz innych o charakterze sportowym, turystycznym i szkoleniowym.

 7. Branie udziału w organizacji rejsów morskich i śródlądowych.

 8. Kształtowanie postaw etycznych osób związanych z działalnością Klubu.

 9. Przestrzeganie zasad etykiety sportowej i żeglarskiej.

 10. Organizowanie obozów sportowych.

 11. Współpracę z placówkami oświatowymi.

 12. Współpracę z organami administracji publicznej.

 13. Pozyskiwanie środków finansowych na cele statutowe Klubu.

 14. Wydawanie materiałów szkoleniowych, biuletynów informacyjnych oraz materiałów promujących: kulturę fizyczną, sport, żeglarstwo, zdrowie i czynny wypoczynek.

 15. Wspieranie innych stowarzyszeń, organizacji pozarządowych oraz placówek oświatowych poprzez pomoc techniczną i osobową.

 16. Promowanie i reklamowanie swojej działalności z wykorzystaniem mediów.

 17. Wyróżnianie osiągnięć sportowych i żeglarskich.

 

§10.

 1. Podejmowane działania pożytku publicznego mogą być prowadzone jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna.
  Zakres działalności odpłatnej określa Zarząd Klubu swoją uchwałą.

 2. Wpływy z odpłatnej działalności Klubu służą wyłącznie realizacji celów statutowych Klubu.

 

 

Rozdział 3.

Członkowie, ich prawa i obowiązki.

§11.

Członkowie Klubu dzielą się na:

1. Zwyczajnych,

2. Wspierających,

3. Honorowych.

§12.

 1. Członkiem zwyczajnym może być każda osoba fizyczna po złożeniu deklaracji członkowskiej i zatwierdzeniu przez Zarząd.

 2. Małoletni w wieku od 16 do 18 lat mogą korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego, z tym że w składzie zarządu Klubu większość muszą stanowić osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

 3. Małoletni poniżej lat 16 mogą, za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych uczestniczyć w Walnych Zebraniach bez prawa korzystania z biernego i czynnego prawa wyborczego.

 

§13.

 1. Członkiem wspierającym, może być jedynie osoba prawna, która popiera cele statutowe Klubu i udziela mu wsparcia materialnego lub organizacyjnego.

 2. Członkowie wspierający posiadają wszystkie prawa członków zwyczajnych, z wyjątkiem głosu stanowiącego oraz czynnego i biernego prawa wyborczego na Walnym Zgromadzeniu Członków.

 3. Członkowie wspierający mają prawo brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach Walnego Zgromadzenia Członków.

 4. Członkowie wspierający są zobowiązani do przestrzegania statutu i uchwał władz Klubu.

 

 

§14.

Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie osobom fizycznym posiadającym nieposzlakowaną opinię i szczególnie zasłużonym dla Klubu większością 2/3 głosów. Członek honorowy zwolniony jest obowiązku płacenia składek członkowskich.

§15.

Członek Klubu ma prawo:

 1. Wybierać do władz Klubu i być wybieranym do tych władz, z tym że bierne prawo wyborcze przysługuje osobom posiadającym status członka nieprzerwanie od 2 lat.

 2. Udziału we wszystkich formach działalności Klubu na zasadach określonych w statucie i regulaminach,

 3. Korzystać ze sprzętu, urządzeń i obiektów znajdujących się w użytkowaniu klubu według zasad obowiązujących w statucie i regulaminach.

 4. Korzystać z opieki i pomocy Klubu w obronie swoich interesów wynikających z działalności członkowskiej.

 5. Składać wyjaśnienia we wszystkich przypadkach, w których władze Klubu mają prawo podjąć decyzję dotyczącą jego osoby, oraz żądać ich uzasadnienia.

 6. Odwołać się od dotyczących go decyzji władz Klubu do Walnego Zebrania Członków.

 7. Składać wnioski i opinie do władz Klubu.

 8. Nosić odznaczenia i oznaki Klubu.

 

§16.

Członek ma obowiązek:

1. Przestrzegać postanowień statutu, regulaminów oraz uchwał i orzeczeń władz Klubu.

2. Aktywnie uczestniczyć w realizacji celów statutowych.

3. Regularnie opłacać składki członkowskie i inne należności ustalone oddzielnymi przepisami.

4. Dbać o majątek Klubu.

5. Użytkować mienie Klubu zgodnie z jego przeznaczeniem.

6. Przestrzegać norm współżycia społecznego i etykiety żeglarskiej oraz kultywować dobre obyczaje żeglarskie.

7. Dbać o dobre imię Klubu.

8. Godnie reprezentować banderę Rzeczypospolitej Polskiej.

9. Wykonywać przyjęte na siebie lub nałożone obowiązki organizacyjne.

10. Składać odpowiednie wyjaśnienia na wezwanie władz Klubu.

 

§17.

1. Za szczególne zasługi dla Klubu członek może być wyróżniony:

a. pochwałą ustną lub pisemną,

b. dyplomem,

c. nagrodą rzeczową,

d. odznaczeniem.

2. Wyróżnienia przyznaje Walne Zebranie Członków lub Zarząd Klubu.

§18.

1. Za nieprzestrzeganie statutu i regulaminów, członek może być ukarany:

a. upomnieniem ustnym lub pisemnym,

b. ostrzeżeniem na piśmie,

c. naganą na piśmie,

d. czasowym zawieszeniem praw członkowskich,

e. skreśleniem z listy członków.

2. Kary wymienione w pkt. a i b, c może nakładać Zarząd Klubu.

3. Kary wymienione w pkt. a i b, c, d może nakładać Sąd Koleżeński.

4. Pozostałe na wniosek Zarządu, nakłada Walne Zebranie Członków.

§19.

Członkostwo Klubu ustaje w razie:

1. Śmierci członka.

2. Dobrowolnego wystąpienia członka, złożonego na piśmie do Zarządu Klubu.

3. Skreślenia na wniosek Zarządu Klubu z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich przez okres przekraczający 1 rok.

4. Skreślenia przez Walne Zebranie Członków z powodu rażącego naruszenia statutu lub działania na szkodę Klubu.

5. Skreślenia przez Walne Zebranie na wniosek Zarządu Klubu.

6. Skazania prawomocnym orzeczeniem Sądu Powszechnego na karę dodatkową utraty praw publicznych.

7. Rozwiązania się Klubu.

Rozdział 4.

Władze Stowarzyszenia.

A. Postanowienia ogólne.

§20.

 1. Władze Klubu wybierane są na Walnym Zebraniu Członków w głosowaniu tajnym, równym i bezpośrednim.

 2. Kadencja wszystkich władz Klubu trwa 4 lata, są one jednak obowiązane działać do czasu ukonstytuowania się nowo wybranych władz.

 3. Ta sama osoba, może pełnić funkcję tylko w jednym z wymienionych w §23 władz Klubu.

 4. Zarząd ustępujący, do czasu ukonstytuowania się nowego, może podejmować jedynie czynności zwykłego Zarządu.

§21.

 1. Prawomocne uchwały władz zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym w obecności co najmniej połowy członków danego organu. Dopuszcza się głosowanie drogą elektroniczną.

 2. Prawomocne uchwały władz mogą być przeprowadzane w głosowaniu tajnym, jeśli taki tryb głosowania zostanie dla danej sprawy uchwalony przez te władze.

 

§22.

 1. W przypadku ustąpienia lub odwołania członków władz Klubu w trakcie kadencji, pozostałym członkom władz przysługuje prawo uzupełnienia składu, jednakże liczba nowych członków nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

 2. Uzupełnienia, o których mowa w pkt.1 podlegają zatwierdzeniu na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. W przypadku ich nie zatwierdzenia przeprowadza się wybory uzupełniające.

 3. Odwołanie wymienionych w punkcie 1 następuje na mocy uchwały, podjętej w przypadku uchylania się od pełnienia obowiązków przez okres 3 miesięcy.

§23.

1. Władzami Klubu są:

 

a. Walne Zebranie Członków,

b. Zarząd,

c. Komisja Rewizyjna,

d. Sąd Koleżeński

 

2. Władze Klubu zobowiązane są przestrzegać demokracji wewnątrz-organizacyjnej, informować członków o bieżącej działalności oraz wysłuchiwać i rozpatrywać ich opinie, wnioski, stwarzać ogólne warunki do pełnego udziału w pracach Klubu wszystkich jego członków.

 

 

 

 

B. Walne Zebranie Członków.

§24.

 1. Walne Zebranie Członków stanowi najwyższą władzę Klubu, uprawnioną do decydowania o tych wszystkich sprawach, w których statut nie określa właściwości innych władz.

 2. W Walnym Zebraniu Członków uczestniczą również z głosem doradczym osoby zaproszone przez Zarząd lub inne organy Klubu.

§25.

Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

§26.

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy w szczególności:

 

 1. Uchwalanie planu Zarządu w zakresie realizacji zadań statutowych.

 2. Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

 3. Udzielanie absolutorium Zarządowi.

 4. Podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach wniesionych przez członków lub władze Klubu.

 5. Rozpatrywanie odwołań od decyzji w sprawach członkowskich.

 6. Podejmowanie uchwał w sprawie zmian statutu.

 7. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu i likwidacji Klubu.

 

§27.

Walne Zebranie Członków podejmuje prawomocne uchwały w pierwszym terminie przy obecności ponad połowy członków uprawnionych do głosowania, w drugim terminie bez względu na ilość obecnych.

§28.

 1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków Klubu zwołuje Zarząd w pierwszym kwartale każdego roku określając datę, godzinę pierwszego terminu zebrania jak również godzinę drugiego terminu. Zarząd podaje terminy do wiadomości członków najpóźniej na dwa tygodnie przed planowanym terminem listem poleconym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków sprawozdawczo-wyborcze zwoływane jest co 4 lata, a co roku jest zwoływane zwyczajne Walne Zebranie sprawozdawcze.

 

 

 

§29.

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków, może być zwołane w każdym czasie z inicjatywy władz Klubu, żądanie władz nadrzędnych lub złożony na piśmie wniosek 1/5 ogółu członków .

 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków rozpatruje tylko te sprawy, dla których zostało zwołane.

 3. Zarząd jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w terminie miesiąca od zaistnienia przyczyny wymienionej w punkcie 1.

 

C. Zarząd.

§30.

 1. Zarząd składa się z 5 do 9 osób. Na pierwszym zebraniu nie później niż 7 dni po wyborze, Zarząd konstytuuje się wybierając z pośród siebie Komandora i V-ce Komandora .

 2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Komandor lub V-ce Komandor.

§31.

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. Realizowanie celów statutowych.

 2. Realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków.

 3. Reprezentowanie Klubu na zewnątrz oraz działanie w jego imieniu..

 4. Zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu w ramach uprawnień udzielonych przez Walne Zebranie Członków.

 5. Przyjmowanie i skreślanie członków.

 6. Angażowanie i zwalnianie pracowników klubu.

 7. Zwoływanie Walnych Zebrań Członków.

 8. Wydawanie regulaminów i przepisów wewnętrznych Klubu.

 9. Podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich.

 10. Podejmowanie uchwał w sprawach przynależności do innych organizacji.

 11. Powoływanie doradczych komisji problemowych i uchwalanie regulaminów ich działania.

 12. Powoływanie sekcji Klubu i uchwalanie regulaminów ich działania.

 13. Orzekanie kar statutowych oraz przyznawanie nagród i wyróżnień.

 14. Ustalanie wysokości składek członkowskich i trybu ich uiszczania.

 15. Zatwierdzanie wewnętrznych przepisów wymaganych postanowieniami Kodeksu Pracy.

 16. Opracowanie preliminarza budżetowego z uwzględnieniem wniosków Walnego Zebrania.

 17. Zatwierdzania budżetu klubu.

 18. Zatwierdzania Umów i zobowiązań finansowych.

§32.

 1. Do występowania w imieniu Klubu jako osoby prawnej uprawniony jest Zarząd klubu lub upoważnieni uchwałą jego członkowie w zakresie udzielonych uprawnień.

 2. Zobowiązania majątkowe i finansowe w imieniu Klubu podpisują Komandor lub V-ce Komandor łącznie z członkiem Zarządu zgodnie z każdorazowym pełnomocnictwem udzielonym przez Zarząd odpowiednią uchwałą.

 3. Korespondencję w imieniu Klubu podpisują Komandor, V-ce Komandor lub Kierownik klubu w zakresie kompetencji udzielonych przez Zarząd.

 

D. Komisja Rewizyjna.

§33.

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób.

 2. Komisja Rewizyjna na swym pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza.

 3. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o statut oraz obowiązujące przepisy i regulamin zatwierdzony przez Walne Zebrania Członków.

 4. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby pozostające z członkami Zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia oraz osoby skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne.

 

§34.

 1. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy kontrolowanie całokształtu działalności statutowej, gospodarczej i finansowej Klubu pod względem celowości, rzetelności i gospodarności.

 2. Dla realizacji swych zadań Komisja Rewizyjna jest uprawniona do :

a. żądania niezbędnych wyjaśnień od Zarządu a także od poszczególnych pracowników.

b. zwracania się do władz administracyjnych o informacje niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia kontroli.

c. delegowanie przewodniczącego Komisji Rewizyjnej lub upoważnionego przez niego członka Komisji na posiedzenia Zarządu z głosem doradczym.

 

3. Komisja Rewizyjna zobowiązana jest do :

a. informowania Zarządu o wynikach kontroli oraz zgłaszania wniosków i zaleceń w

celu usunięcia stwierdzonych uchybień.

b. składania na Walnym Zebraniu Członków sprawozdania ze swej działalności oraz

przedstawienia oceny działalności Zarządu, ze szczególnym uwzględnieniem

realizacji uchwał z Walnego Zebrania Członków.

c. przedstawianie na Walnym Zebraniu Członków wniosku w sprawie udzielenia

absolutorium Zarządowi.

 

E. Sąd Koleżeński.

 

§35.

1. Sąd Koleżeński składa się z 3 osób w tym przewodniczącego, v-ce przewodniczącego i sekretarza.

2. Sąd Koleżeński opiera swą działalność na statucie stowarzyszenia i obowiązującym prawie.

3. Sąd Koleżeński orzeka o winie oraz może stosować kary wymienione w 18 pkt. a,b,c,d,

4. Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego przysługuje członkowi prawo odwołania się do najbliższego Walnego Zebrania Członków. Do tego czasu kara nie jest prawomocna.

5. Do zadań Sądu Koleżeńskiego należy orzekanie w sprawach dyscyplinarnych, wniesionych w odpowiednim trybie, oraz podejmowanie działań dla ugruntowania poszanowania przepisów, zasad etyki i dyscypliny żeglarskiej.

§36.

1. Sąd Koleżeński zobowiązany jest do składania sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

2. Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego oraz upoważnieni przez niego członkowie mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym

 

Rozdział 5.

Majątek Klubu.

§37.

 1. Majątek Klubu stanowi ogól praw rzeczowych, których przedmiotem są nieruchomości, ruchomości oraz fundusze.

 2. Klub nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczać swoim majątkiem zobowiązań jego członków oraz pracowników, jak również, osób z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia , opieki lub kurateli zwanej dalej ,,osobami bliskimi”.

 3. Klub nie może przekazywać majątku na rzecz swoich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich.

 4. Klub nie może wykorzystywać majątku na rzecz swoich członków, członków organów oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich , chyba że wykorzystywanie to wynika bezpośrednio ze statutowego celu Klubu.

 

§38.

Na fundusze składają się:

 1. Składki członkowskie,

 2. Darowizny,

 3. Spadki i zapisy,

 4. Dotacje i subwencje,

 5. Dochody z ofiarności publicznej,

 6. Dochody z majątku Klubu,

 7. Odsetki i dochody z kapitału,

 8. Wpływy z własnej działalności.

 9. Wpływy z sposoringu

Rozdział 6.

Zmiana statutu i rozwiązanie Klubu.

§39.

 1. Uchwały w sprawie zmiany statutu podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów. Uchwałę w sprawie rozwiązania Klubu podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów.

 2. O terminie Walnego Zebrania którego tematem będą zmiany Statutu lub rozwiązania Klubu, należy powiadomić wszystkich członków Klubu, pisemnie listem poleconym lub pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany do korespondencji.

 3. Uchwała o rozwiązaniu się Klubu określa tryb likwidacji oraz cel na jaki ma być przeznaczony majątek Klubu.

 4. Likwidator, powołany uchwała Walnego Zgromadzenia Klubu po zakończeniu prac składa organowi ewidencyjnemu sprawozdanie z przeprowadzonej likwidacji wraz z wnioskiem o wykreślenie Klubu z ewidencji.